Shared Memories

All Memories

Suresh Kuppuswamy ramachandran
Mar 06, 2017
Coimbatore,
IN
வாழ்க்கையில் சில நேரங்களில் நாம் நினைத்து பார்க்காத சில சம்பவங்கள் நடக்கும் போது ஒருவித மன நிறைவு இருக்கும். என் 11 வது வயதில் 1963 வருடம் நவம்பர் 23 அன்று தினத்தந்தி நாளிதழில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி கென னடி சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார் என்றும், டெக்சாஸ் மாவட்ட டல்லஸ் நகரத்தில் டல்லஸ் புக் டெப்பாசிடரி வளாகத்தின் 6 வது மாடியிலிருந்து சுடப்பட்டார் என்பதும் என் மனதில் பதிந்த வருந்ததக்க நிகழ்ச்சி. அந்த இடத்தை Dallas book depository யின் 6வது மாடியின் மூலையின் ஜன்னல் வழியாகவும்,அந்த நிகழ்வின் புகைபடங்களையும், வீடியோக்காட்சிகளையும் இன்று 04/03/2017 பார்த்து மனதில் நெருடலுடன் இந்த நிகழ்வை தெரிவிக்கிறேன்.
Will F
Feb 20, 2017
Brookline , MA
US
I really enjoyed how there Is so much info on what exactly happened the day the president got shot.
Joan Gonzalez
Nov 21, 2016
Dallas, TX
US
So like any student I was in middle school we was in the middle of a quiz it was quite until the principal came my teacher went out side to talk to him. When she came back I saw she was crying, I loved the President in that time and i still do but when out teacher told us about the President was Killed the students started to cry and me we was sent back home early. when I got home my grandma was crying and my parents. Today I still have a newspaper that I picked up in 1963.
jacqueline j.m
Nov 14, 2016
Dallas, TX
US
I was 2, my grandma held me we heard the news of the President I grandma was shocked and she told "Never but never in your life to forget this day until this day" and every time I think I always remember what she told me.
Ken Jacobson
Nov 14, 2016
Ironwood, MI
US
I was 9 years old in third grade in K.P. Silberg grade school and we were in the middle of a 10 question spelling test. Suddenly the door opened and the 7th and 8th grade teacher said "the President has been shot!" We didn't know what was really going on but shortly the entire school went down to the gym and the television was set up on the stage at one end of it and we watched coverage of this traumatic event. We were stunned as were the adults around us. One girl was crying and said it was her birthday and she would always remember her birthday as the day the President was shot. We had watched coverage of the President's inauguration just a few short years before. I'll remember this day as long as I live.
Scott R.
Oct 11, 2016
Green Bay, WI
US
I was 5 years old on 11/22/63. My aunt was babysitting me. I remember being in a parking lot of a school and my two older cousins getting in. They were crying. I turned to my aunt and asked her why. She told me that "Someone killed our president." I have many memories of that weekend. That Sunday morning, we got home from mass. I was sitting on my Mom's braided rug and turned on the television. Disappointed at not seeing anything but coverage from Washington and Dallas, I was amazed and scared when I saw Ruby shoot Oswald. I turned to look at Mom at that instant. She was talking on the telephone and dropped the phone to the floor. All these years later, I am reminded every day of that weekend. You see, I teach at the school where I was when I found out. I park in the same lot that we were sitting in. My classroom is next to a fire escape where Kennedy gave a speech while running for office in 1960.
Eric S
Aug 30, 2016
Swanzey, NH
US
I was in third grade and clearly remember the Principle coming into the room and whispering something into our teachers ear. The teacher immediately groaned and started crying. She told us that President Kennedy had been shot. A short time later the principle came back and announced that President Kennedy had died. When I came home my mother asked how the day went and I told her that Kennedy had died. She got mad and told me never to tell bad stories like that. I said go listen to the radio and she learned about Dallas. We, like everyone in the world it seems, did not turn off their tv sets for the next four days. I don't think the events in Dallas can really be explained to anyone not alive at the time. They simply do not have the reference of living in a world before November 22, 1963. The innocence, the belief in government, the idealism that things really could get better if you worked hard....
Jerry P.
Aug 28, 2016
Marion, IL
US
I was 5 years old. I don't have any recollection of what happened at school that day, and how we were sent home. I do remember though that weekend with the wall to wall coverage on the television. Lots of people crying, very sad!!
CARMEN H
Jul 09, 2016
IRVING, TX
US
GOD BLESS AMERICAN AND THOSE WHO DONT UNDERSTAND THE TRUE AMERICAN VALUE AND ETHICS. IT'S NOT BLACK AND WHITE IT'S RIGHT AND WRONG. TRUE AMERICAN!
Alan W.
Jul 09, 2016
Rittman , OH
US
Like so many, I was in elementary school, the second grade on that fateful day. I remember some type of commotion in the hallway, of teachers crying and small transistor radios being used. Out second grade teacher, who was a stern disciplinarian, was clearly upset and crying. I remember that she walked to the chalkboard and wrote, "the President is shot". School shortly ended on that sad Friday afternoon. Over the weekend, I went to my grandmother's home. She took the local evening newspaper and wrote these words, "KEEP THIS NEWSPAPER" and placed it into my hands to take home. Somehow she knew I'd be remembering President Kennedy over 50 years later. I still have that newspaper and each time I look at those words, I am reminded of President Kennedy's legacy. I finally made it to the Sixth Floor Museum in July 2015. It was as if I owed my second grade teacher, my grandmother, and myself a thank you, that one day I would visit to the location where President Kennedy's earthly life ended but his memory lives on. We will never forget him.
david g
Jul 08, 2016
Toronto,
CA
I was in the 1st grade and attended a Catholic primary school. Our teacher came in and told us about what had happened-she told us all to get on our knees and she directed the Lord's prayer X 3. We were then sent home an hour early and I came home and witnessed my mother crying while watching the CBS coverage with Walter Cronkite--the memory of this is as vivid now and it was 53 years ago
William S.
May 15, 2016
Watertown , CT
US
I had just turned 4 years old the week before. This is the first memory that I can recall. I remember tugging at my mothers apron as she walked to the front door to greet my father who was coming home from work. I saw my father with tears in his eyes. They hugged each other and I heard them both cry. The next 4 days I remember sitting on my fathers lap and watching the TV not really knowing what was going on. Even now when I think about that day it brings a tear to my eye.
John O'B
Mar 30, 2016
Charleston, SC
US
I was in 1st grade, we got sent home early when the news came out. My older sister was crying and I was teasing her loudly all the way home that she didn't even know why she was crying, just doing it because the teachers were. I had no clue myself, but my father heard me coming down the street and was very angry at me for teasing her. He worked graveyard shift at the shipyard and was home and awake, and was upset by the news. He made me watch the whole 3 days on TV of the funeral, et al. I remember it had a big effect on me and I came to understand the enormity of the event. In 1995 I took my wife and 2 children to Dallas and visited Dealey Plaza and the book depository museum. I was brought to tears again after so many years, as were many of the other patrons. My wife couldn't understand why everyone was upset, but she was born in 1972 and had no recollection of it. Still one of the saddest things I've ever seen.....
David F.
Mar 06, 2016
Romford Greater London,
GB
I was sitting watching the TV with my Mum, Dad and Sisters I was 16 years old and remember the shock and sadness we all felt when it was announced on the Newsflash that President kennedy had been Shot. It still brings a lump to my throat even now, 53 years later. He was a great world leader and had stopped Kruschev from starting world war III.
Shawn J.
Jan 21, 2016
Houston, TX
US
I was in 3rd grade in El Paso Texas and someone told me in the bathroom that the president has been shot. I went to out classroom and told the teacher. Almost immediately someone from the schools admin office came in confirmed what I said we were to go home for the rest of the afternoon. We lived across the street from a park in a republican enclave. We kids were all gathered around a tree and the little republican kids were jumping up with joy claiming, “We won, we won. President Kennedy is dead.” Later I had moved away and was I in high school when a friend came by and was with one of those kids from the park. One of the things he told me was how sorry and ashamed he was of himself of what he has said and done in the park that day many years and many miles away.
Joyce C.
Jan 02, 2016
Dorr, MI
US
I was in sixth grade. I will never forget a knock came at the door. Mrs Moulis went out in the hallway. When she came back in there were tears rolling down her cheeks. I don't think I fully understood the impact. But I knew it was something real bad and something real wrong. Everybody and everything just got eerie quiet. I went home to the same thing. Just a tremendous silence. I think it affected my brother [a year older]. He had been collecting the picture cards that came with gum. Even at a young age I knew how much people loved JFK.
C. R.
Sep 09, 2015
Dallas, TX
US
I was 3, my grandmother held me as we watched the funeral. She told me never to forget what I saw. To this day, I hold those times as my first memories, and I have not forgotten.